eMent☺r

Tanulni sohasem késő.

Felvételi a 9. évfolyamra 2009 - anyanyelv 1. változat

Mányoki Zsolt - 2017. dec. 10. (17:25)
Kapcsolódó tantárgy: magyar nyelv és irodalom

Felvételi a 9. évfolyamra 2009 - anyanyelv 1. változat1. feladat     (3 pont)

Alkoss két-két értelmes szót a magánhangzók pótlásával!

a)     t__r__l      t__r__l

b)     k__ny__r      k__ny__r

c) Írj a pontozott vonalra egy olyan hárombetűs szót, amely a megadott szótagokkal összeolvasva új értelmes szavakat alkot!

        fél –

        tü – …………

        ö –


2. feladat     (5 pont)

Az alábbi meghatározások mellé írd le a beszél ige megfelelő igekötős alakjait!

Például: önkívületi állapotban mond valamit: félrebeszél

a) felesel: ………………………………

b) eredeti szándékától eltérít: ………………………………

c) valakivel elhitet valamit: ………………………………

d) valamilyen cselekvésre rávesz, rábír: ………………………………

e) másról beszél, szándékosan kerüli a témát: ………………………………


3. feladat     (3 pont)

Egészítsd ki a párbeszédet a megadott szituációnak megfelelően! Válaszd ki, hogy mely szavak illenek az egyes szituációkhoz! A felsorolt szavakat, szóelemeket csak egyszer írhatod le, és szabadon toldalékolhatod őket. Minden szót használj fel!

volt, a, hurrá, meg, ünnepel, ő, ügyes, leg

a) Érzelemmentes tájékoztatás:

    – Tibor nyerte meg a versenyt.

    – ………………………………

b) Érzelem kifejezése:

    – Tibor nyerte meg a versenyt.

    – ………………………………

c) Felhívás, befolyásolás:

    – Tibor nyerte meg a versenyt.

    – ………………………………


4. feladat     (5 pont)

Keresd meg a párját az a)-tól e)-ig megadott szavaknak! A megoldáshoz csak a szavak felépítésére, szerkezetére, szóelemeire figyelj!

számoz   gyönggyel   névtelenül   bútorasztalos   házasok   felad

Pl.: könyv/ek/ből – gyerek/ek/nek

a) virágárus – ………………………………

b) székkel – ………………………………

c) megmér – ………………………………

d) helyiek – ………………………………

e) rajzol – ………………………………


5. feladat     (4 pont)

A főnévi igenév többféle mondatrész szerepét is betöltheti. Lehet a mondatban: alany, jövő idejű állítmány a fog segédigével, tárgy, célhatározó. Írd a mondatok mellé, hogy a főnévi igenév milyen mondatrész szerepét tölti be az adott mondatban!

a) Tavasszal a Bükkbe fogunk kirándulni. ………………………………

b) Kórusban énekelni jó. ………………………………

c) Zenetanárhoz gyakorolni járok. ………………………………

d) A testvérem szeret festeni. ………………………………


6. feladat     (2 pont)

a) Összekeveredtek egy versszak sorai. Számozással rakd őket helyes sorrendbe!

    …… nem látjuk már napok óta,

    …… a kék eget bevakolta.

    …… Sem a napot, sem a holdat

    …… habarcsával a szürkeség

b) Nevezd meg, milyen költői kép található a sorok helyes rendje szerint végigolvasott versszakban!

    ………………………………


7. feladat     (8 pont)

Olvasd el az elbeszélő szövegrészletet, majd válaszolj a kérdésekre!

Harmadikos volt talán, akkor kezdte hozni a gyengébb bizonyítványokat. Anya elképedve forgatta a kiskönyvet, majdnem sírt, ő meg kisomfordált a szobából szégyenében. Mikor este lefeküdt, anya bejött hozzá, s faggatni kezdte, mi az oka ennek a siralmas bizonyítványnak. Nem tudott válaszolni, mert az egészet annyira egyszerűnek és természetesnek érezte, hogy nem is szorult magyarázatra. A világ olyan érdekes volt, olyan napról napra táguló, hogy nem is jutott hely benne az iskolának.

Nem volt mindig ilyen érdekes. Eleinte, még kisebb korában az osztály, a gyerekek meg az otthoni dolgok teljesen betöltötték a napjait. De ahogy az évek teltek, mindig egyre inkább részleteire bomlott, s a részletek izgalmasak voltak, nyugtalanítóak, alaposan meg kellett nézni mindent, hogy az ember tudja, mi micsoda. A tanító néni azt mondta anyának, hogy ő sose figyel az órán, ha hirtelen felszólítja, nem tudja, miről van szó, s ha az olvasást gyakorolják, nem tudja ott folytatni, ahol az előtte olvasó abbahagyta. Ilyenkor az ember csak hallgat, a felnőttek úgysem értenék, amit mondani akarna, mert hiszen ő azért nem figyel, mert annyira elfoglalja a figyelés.

(Szabó Magda nyomán)

a) Válaszd ki és karikázd be annak a mondatnak a betűjelét, amelyikről az első bekezdésben van szó!

    A) Az anyai faggatózásra sírás a válasz.

    B) Az érdekes, táguló világban nem jut hely az iskolának.

    C) A kislányt nem érdekelte semmi.

b) Írj egy-egy tulajdonságot, amely kifejezi, hogy milyennek tartja a kislányt az iskola, és miként vélekedik róla az elbeszélő!

    az iskola: ………………………………

    az elbeszélő: ………………………………

Az alábbiakban a szövegben található néhány szó magyarázatát adjuk meg, keresd meg és írd őket a pontsorra!

c) észrevétlenül eloldalgott: ………………………………

d) nagyon megütközve: ………………………………

e) Írd le azt a szót, amelyikre a második bekezdés első mondata („Nem volt mindig ilyen érdekes.”) vonatkozik!

    ………………………………

f-g) Fejtsd ki 2-3 mondatban az alábbi mondat jelentését!

    „… hiszen ő azért nem figyel, mert annyira elfoglalja a figyelés.”

    ………………………………

    ………………………………


8. feladat     (7 pont)

Az alábbi bölcsességek kiemelt szavait egészítsd ki a megfelelő betűkkel!

a) S____ma modor és h____zelgő szó ritkán az erkölcs jele.

b) Testedet tar____ tisztán, de el ne kénye____tesd!

c) A mé____ben van az igazság elre____tve.

d) Sok embert fenyeget az, aki e____et bántalmaz.

e) Átkozott legyen, aki kitalálta a hábor____t.

f)-g) Karikázd be az alábbi mondatpárokban annak a mondatnak a betűjelét, amelyikben nincs hiba!

    A) Az ünnepélyen elhangzott a Nemzeti dal megzenésített változata.

    B) Az ünnepélyen elhangzott a Nemzeti Dal megzenésített változata.

    A) Béla 5 cm-el magasabb Katinál.

    B) Béla 5 cm-rel magasabb Katinál.


9. feladat     (3 pont)

Az alábbi telefonbeszélgetésben három nyelvhelyességi hiba rejlik. Húzd alá a hibákat, és írd le a helyes formát a megadott pontsorra!

– Tessék! Titkárság! Kovács Éva vagyok.

– Jó napot kívánok! Itt Tóth Jenő beszélek.

– Üdvözlöm. Miben segíthetek?

– Érdeklődöm, bent-e van ma az igazgató úr.

– Sajnos, nincs, vidékre utazott.

– Mondja meg neki, légy szíves, hogy hétfőn csak 10 órára érek oda a tárgyalásra!

– Rendben, átadom az üzenetet.

– Köszönöm. Viszonthallásra!

– Viszonthallásra!

………………………………

………………………………


10. feladat     (10 pont)

A közmondások mindig általános élethelyzetet, életbölcsességet fejeznek ki. Írj 10-12 mondatos történetet, melynek csattanója az alábbi közmondás!

Ha hallgattál volna, bölcs maradtál volna.

………………………………

………………………………